Ei yhteyttä palvelimeen

VASARAHUUTOKAUPAN OSTOEHDOT

Voimassa 01.01.2023 alkaen

1. JOHDANTO JA SOVELLETTAVUUS
1.1 Näitä ehtoja sovelletaan Bukowski Auktioner AB:n / Bukowski Oy Ab:n (”Bukowskis”) vasarahuutokaupoissa. Näitä ehtoja ei sovelleta huutokaupoissa, joita Bukowskis tarjoaa sähköisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä niin, että huutokaupat toteutetaan sähköisesti. Väärinymmärrysten välttämiseksi todetaan, että edellä mainitusta riippumatta näitä ehtoja sovelletaan Bukowskisin verkkopalvelun välityksellä jätettäviin ostomääräyksiin jäljempänä kohdassa 5 (Ostomääräykset) esitettyjen ehtojen mukaisesti.

1.2 Bukowskis toimii huutokaupan järjestäjänä siten, että kohteen (”Kohde”) omistaja (”Myyjä”) antaa Bukowskisille toimeksiannon myydä Kohde omissa nimissään mutta Myyjän lukuun Palvelun kautta. Bukowskis voi poikkeuksellisesti myydä Kohteen myös omaan lukuunsa Kohteen omistajana esimerkiksi huutokauppaprosessin mukaisen takaisinoton jälkeen.

1.3 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, nämä ehdot, hinnasto ja muut Bukowskisin julkaisemat käytännöt määräävät tyhjentävästi sen, miten rekisteröinti, huutokauppaan osallistuminen ja Kohteen ostaminen tapahtuvat.

2. REKISTERÖIMINEN
2.1 Asiakkaan (”Asiakas” tai ”Ostaja”), joka haluaa osallistua huutokauppaan, on annettava rekisteröitymistä varten Bukowskisin pyytämät tiedot. Asiakkaan on annettava oikeat ja täydelliset henkilö- ja yhteystiedot sekä pidettävä tiedot ajan tasalla.

2.2 Jos Asiakkaaksi rekisteröityy oikeushenkilö, rekisteröimisen suorittaa toimivaltainen edustaja tai valtuutettu asiamies, jolla on oikeus sitoa yritys näihin ehtoihin ja joka toimii myös yhteyshenkilönä yrityksen puolesta.

2.3 Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy ehdot ja sen, että ehdot sekä muut annettavat ohjeet sitovat häntä.

2.4 Seuraavilla henkilöillä/Asiakkailla ei ole oikeutta osallistua huutokauppaan: (i) alle 18-vuotiaat henkilöt, (ii) henkilöt, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, sekä (iii) Asiakkaat, joiden osallistumisoikeus on evätty tilapäisesti tai pysyvästi.

2.5 Bukowskis suojaa tallentamiaan henkilötietoja. Bukowskis saattaa selvittää Ostajan rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin antamien tietojen oikeellisuutta esimerkiksi käyttämällä teknisiä työkaluja tai hakemalla tietoja kolmannen osapuolen tietokannoista. Lisää henkilötietojen käyttämisestä on jäljempänä kohdassa 19.

3. HUUTOKAUPPAAN OSALLISTUMINEN
3.1 Bukowskisin huutokauppoihin osallistumista varten tarvitaan Bukowskisin erillinen hyväksyntä. Bukowskisilla on lisäksi oikeus rajoittaa oikeutta tarjousten tekemiseen esimerkiksi asettamalla tarjousrajoja tai vaatia tietyistä Kohteista panttimaksu.

3.2 Bukowskis ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua siitä, ettei Asiakas pysty osallistumaan huutokauppaan eikä esimerkiksi voi jättää tarjousta Kohteesta.

3.3 Bukowskisilla on oikeus evätä Asiakkaan osallistumisoikeus huutokauppaan ja sulkea asiakastili. Tämä voi tapahtua Asiakkaille, (i) jotka eivät noudata näitä ehtoja, (ii) joilla on maksamattomia erääntyneitä saatavia Bukowskisille, (iii) jotka eivät ole noutaneet ostamaansa Kohdetta tai (iv) joiden Bukowskis katsoo esimerkiksi käyttäneen väärin verkkohuutokaupan peruutusoikeutta. Asiakkaalla, jonka osallistumisoikeus on evätty, ei ole oikeutta rekisteröityä uudelleen. Asiakkaan, jonka osallistumisoikeus on evätty, on edelleen noudatettava kaikkia ennen osallistumisoikeuden epäämistä tai sen jälkeen syntyneitä velvollisuuksia Bukowskisia kohtaan.

4. KOHTEEN KUVAUS / LÄHTÖHINNAT
4.1 Kaikki Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat, Kohteesta julkaistun tekstin mukaisesti. Kuvia käytetään ainoastaan tunnistamistarkoitukseen. Bukowskis ei vastaa vaurioista tai puutteista, jotka eivät käy ilmi tällaisista kuvista.

4.2 Kohteen lähtöhinta perustuu Kohteesta huutokauppaa varten tehtyyn markkinaperusteiseen arviointiin; se ei muodosta ennustetta myyntihinnasta vaan toimii ainoastaan Ostajaa ohjaavaksi tiedoksi. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Bukowskisia kohtaan vaateita Bukowskisin Kohteesta esittämän arvion ja/tai Kohteelle asettaman lähtöhinnan perusteella. Kohteen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi tai alhaisempi.

4.3 Bukowskis pidättää oikeuden muuttaa kuvausta ja/tai lähtöhintaa. Muutoksista tai lisäyksistä tiedotetaan muutosluettelossa tai ilmoitetaan huutokauppatilaisuudessa.

4.4 Ostajan vastuulla on tutkia Kohteen kunto ja ominaisuudet ennen huutokaupan alkamista. Julkaistut tiedot, jotka koskevat esim. tekijää, aitoutta, ikää, tekniikkaa, kuntoa tai provenienssia, annetaan ainoastaan Ostajaa ohjaavaksi tiedoksi Kohteeseen perehtymistä varten. Bukowskis vastaa vain siitä, että julkaistut, Kohteen tekijää, aitoutta, ikää, tekniikkaa, kuntoa tai provenienssia koskevat tiedot muutoksineen ja lisäyksineen vastaavat yleistä käsitystä Kohteen julkaisuhetkellä. Bukowskis ei vastaa tilanteesta, jossa yleinen käsitys muuttuu julkaisemisen jälkeen. Bukowskis ei myöskään vastaa luonnollisesta kulumisesta, vähäisistä vaurioista ja vioista esim. taulujen kankaiden kiinnityksessä taustamateriaaliin, kehysten kunnosta, elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, eikä grafiikanlehtien leikatuista reunoista, läiskistä tai kellastumisesta. Kellot ja kellokoneistot myydään taide-esineinä, eikä Bukowskis vastaa siitä, että ne toimisivat teknisesti ajan mittaamisessa. Bukowskis ei myöskään vastaa moottoriajoneuvojen tai mekaanisten tai sähkö- tai akkukäyttöisten Kohteiden toimimisesta.

4.5 Bukowskisilla on oikeus, muttei velvollisuutta, antaa erityinen kirjallinen kuntoraportti Kohteen yleisestä kunnosta ja mahdollisista vioista, korjauksista jne. Bukowskisin kuntoraportissa antamat tiedot eivät vapauta Ostajaa omasta tutkimisvelvoitteesta, vaan ne annetaan ainoastaan Ostajaa ohjaavaksi tiedoksi Kohteeseen perehtymistä ja sen arvioimista varten.

4.6 Kohteita myydään joskus erityisellä ulkopuolisen asiantuntijan lausunnolla/todistuksella varustettuna. Jos myytävään Kohteeseen liittyy erityinen ulkopuolisen asiantuntijan antama lausunto/todistus, tämä ei poista Ostajan tutkimisvelvollisuutta eikä näiden ehtojen mukaisia muita velvollisuuksia.

4.7 Bukowskisin vastuu virheistä (katso myös kohta 13) rajoittuu kaikissa tapauksissa niihin tapauksiin, joissa virhe ja/tai pois jäänyt tieto on oleellinen. Bukowskis vastaa ainoastaan Ostajalle, ja korvaussumma on joka tapauksessa enintään 10 000 000 Ruotsin kruunua (SEK) / 1 000 000 euroa.

5. OSTOMÄÄRÄYKSET
5.1 Bukowskis ottaa Asiakkailta kuluitta vastaan ostomääräyksiä. Kirjalliset ostomääräykset voi antaa paikan päällä Bukowskisin toimipaikassa, ja tässä yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Kirjallisten ostomääräysten on oltava Bukowskisilla viimeistään kyseistä huutokauppaa edeltävänä päivänä klo 17.00. Ostomääräyksiä voi jättää myös Bukowskisin verkkopalvelun kautta huutokauppapäivänä viimeistään 15 minuuttia ennen Kohteen suunniteltua sulkeutumista. Ostomääräyksen jättäminen verkkopalvelun kautta edellyttää, että Asiakas on hyväksytty tekemään tarjouksia vasarahuutokaupoissa (katso kohta 3.1).

5.2 Ostomääräyksen peruutus tai muutos on tehtävä kirjallisesti samalla tavalla ja samaan aikaan kuin kirjallinen ostomääräys. Bukowskisin verkkopalvelun kautta tehdyn ostomääräyksen peruutuksen voi tehdä verkkopalvelun kautta, ja se on tehtävä viimeistään samaan aikaan kuin ostomääräyksen jättäminen.

5.3 Bukowskis pidättää oikeuden jättää huomioimatta ostomääräys katsoessaan, ettei Asiakkaalla ole maksukykyä annetun tarjouksen osalta tai ellei Asiakas pysty osoittamaan henkilöllisyyttään vaaditulla tavalla.

5.4 Bukowskis käsittelee ostotoimeksiannot luottamuksellisesti ja jättää Asiakkaan puolesta mahdollisimman edullisen tarjouksen korkeintaan ostomääräyksessä määriteltyyn enimmäishintaan.

5.5 Samansuuruisista tarjouksista ensin saapuneella on etuosto-oikeus.

5.6 Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, onko jätetty ostomääräys johtanut ostotapahtumaan. Huutokauppojen tulokset ovat nähtävissä verkkosivustossa www.bukowskis.com sekä Bukowskisin toimipaikassa.

5.7 Ostomääräyksen jättäminen, peruminen tai muuttaminen Bukowskisin verkkopalvelun kautta tapahtuu lähettäjän omalla riskillä.

5.8 Bukowskis ei vastaa mistään sellaisesta Asiakkaalle koituvasta vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei Bukowskis toteuta ostomääräystä.

6. TARJOUSTEN TEKEMINEN HUUTOKAUPPASALISSA
6.1 Henkilön, joka haluaa osallistua tarjouksen tekemiseen huutokaupassa, on ennen tilaisuutta lunastettava Bukowskisilta huutonumero. Bukowskisilla on oikeus vapaasti harkita, luovutetaanko huutonumero, sekä päättää mahdollisesta ylärajasta kokonaisostojen arvolle. Huutonumeron luovutus voidaan peruuttaa käynnissä olevan huutokaupan aikana.

6.2 Tarjous on annettava selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi huutonumeroa nostamalla.

6.3 Vasaranlyönnillä korkeimman tarjouksen tekijä on solminut sitovan ostosopimuksen, ja hänen on näytettävä huutonumeronsa meklarille huudon rekisteröimistä varten. Huutonumero palautetaan huutokaupan jälkeen.

6.4 Meklarilla on oikeus päättää, millä korotuksilla tarjoukset tulee tehdä, jotta uusi tarjous on tapahtunut. Mikäli tarjoukset ovat samansuuruiset, meklari päättää, kumpi tarjouksista oikeuttaa ostoon. Meklarilla oikeus hylätä tietyn tarjoajan tarjous ja päättää, aloitetaanko tarjousten tekeminen uudelleen viimeisen tarjouksen epävarmuuden vuoksi. Meklari ratkaisee mahdolliset huutokauppamenettelyn aikana syntyvät erimielisyydet yksin ja lopullisesti.

7. PUHELINTARJOUKSET
7.1 Bukowskis tarjoaa rekisteröityneille ja hyväksytyille Asiakkaille mahdollisuuden tehdä tarjouksia puhelimitse. Asiakkaan, joka haluaa osallistua puhelimitse, on ilmoitettava siitä Bukowskisille viimeistään huutokauppaa edeltävänä päivänä klo 17:ään mennessä verkkosivustossa www.bukowskis.com annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä Kohdetta tai Kohteita tarjous koskee sekä mistä numerosta Asiakkaan tavoittaa tarjoustenteon ajankohtana.

7.2 Puhelintarjous tapahtuu tarjoajan riskillä, eikä Bukowskis ole vastuussa tarjouksen syntymättä jäämisestä syystä riippumatta.

7.3 Tarjouksen antaja sitoutuu tekemään vähintään lähtöhinnan mukaisen tarjouksen.

7.4 Puhelintarjouspalvelua rajoittavat käytettävissä olevien puhelinlinjojen määrä, ja tarvittaessa Bukowskis päättää oman harkintansa mukaisesti ilmoittautuneiden tarjousten tekijöiden priorisointijärjestyksen.

8. TARJOUSTEN TEKEMINEN BUKOWSKISIN VERKKOPALVELUN KAUTTA
8.1 Bukowskis tarjoaa mahdollisuuden osallistua tarjousten tekemiseen Bukowskisin verkkopalvelun kautta reaaliaikaisesti (”Tarjousten tekeminen verkossa”). Asiakkailla, jotka haluavat käyttää tätä palvelua, on oltava rekisteröity asiakastili ja hyväksyntä tarjousten tekemiseen vasarahuutokaupoissa (katso kohta 3.1).

8.2 Tarjouksen tekeminen verkossa tapahtuu Asiakkaan riskillä, eikä Bukowskis ole vastuussa tilanteesta, jossa Tarjouksen tekeminen verkossa mistä tahansa syystä epäonnistuu.

8.3 Verkkohuutokaupassa voi tapahtua viivästyksiä, joissa tarjoustenteko loppuu ennen kuin meklari ehtii rekisteröidä verkkopalvelussa tehdyn tarjouksen (”Verkkotarjous”). Näissä tapauksissa meklarilla on oikeus joko hylätä myöhässä tulleet Verkkotarjoukset tai jatkaa tarjousten tekemistä ja hyväksyä myöhästyneenä saapunut Verkkotarjous tarjouksen tekemisen ajankohtaa koskevan oman arvionsa mukaisesti.

8.4 Tarjousten tekeminen vasarahuutokaupassa Bukowskisin verkkopalvelun kautta ei tuo kauppaan peruuttamisoikeutta, vaan kaikki tarjoukset ovat sitovia (katso kohta 11).

9. PROVISIO, MAKSUT JA MAKSAMINEN
9.1 Ruotsissa myytäväksi vastaanotettujen Kohteiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu Ruotsin kruunuina (SEK). Kaikki näihin Kohteisiin liittyvät maksut ilmoitetaan ja maksetaan Ruotsin kruunuina (SEK).

9.2 Ostaja saa Bukowskisilta huutokaupan jälkeen vahvistuksen kaupasta joko sähköpostitse tai muulla tavalla. Asiakas vastaa epäselvän tai virheellisen ostomääräyksen perusteella tehdystä kaupasta.

9.3 Kustakin Kohteesta maksettavan hinnan (voittaneen tarjouksen) lisäksi Ostajan tulee maksaa voittaneen tarjouksen tekohetkellä tai kiinteällä hinnalla toteutetun myynnin ajankohtana voimassa olleen hinnaston mukainen provisio ja maksut. Lisäksi on maksettava tekijän jälleenmyyntikorvaus, ks. kohta 10.

9.4 Ostajan tulee kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa huutokaupasta maksaa Bukowskisille Kohteesta täysi korvaus, johon sisältyy (i) voittanut tarjous tai kiinteä hinta, (ii) Bukowskisin provisio, (iii) mahdollinen jälleenmyyntikorvaus ja (iv) arvonlisävero, muut maksut ja mahdolliset kauppaan liittyvät verot voittaneen tarjouksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisesti (”Täysi korvaus”). Bukowskisilla on oikeus evätä kolmannen osapuolen maksu, eli maksu muulta kuin ostajalta.

9.5 Bukowskis säilyttää maksut asiakasvaratilillä Ruotsin tilitettävistä varoista annetun lain (lag om redovisningsmedel) mukaisesti.

9.6 Ellei Täyttä korvausta ole maksettu kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, Bukowskisilla on oikeus vaatia kaupan täytäntöönpanoa ja periä Ruotsin korkolain / Suomen korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu. Ellei Täyttä korvausta ole maksettu neljäntoista (14) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, Bukowskisilla on myös oikeus vaatia kaupan purkamista, jolloin Kohde palautuu Myyjälle. Lisäksi Bukowskisilla on oikeus myydä Kohde uudelleen Ostajan puolesta ilman eri ilmoitusta. Tällöin Bukowskisilla on oikeus määrätä lähtöhinta ja päättää pohjahinnan asettamisesta. Bukowskisilla on lisäksi oikeus käyttää sille kertyneitä varoja kattamaan kaikki Ostajaan liittyvät saatavat sekä Kohteen uudelleenmyynnistä aiheutuvat kustannukset. Ellei uudelleenmyynnissä saavutettu myyntihinta riitä kattamaan Bukowskisin saatavia ja uudelleenmyyntikustannuksia, erotus jää Ostajan maksettavaksi. Vähennysten jälkeen mahdollisesti yli jäävä hinta tilitetään Ostajalle.

9.7 Ellei Täyttä korvausta makseta, myös Myyjä voi esittää vaateita Ostajaa kohtaan.

10. OIKEUS JÄLLEENMYYNTIKORVAUKSEEN (DROIT DE SUITE)
Ruotsin ja Suomen tekijänoikeuslain (Ruotsissa lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 1960:729, Suomessa 404/1961) sekä EU-direktiivin 2001/84/EY mukaan taideteosten ja käyttötaideteosten jälleenmyyntiin liittyy jälleenmyyntikorvaus. Jälleenmyyntikorvaus on tekijänoikeudellinen korvaus taiteilijalle (tekijälle) tämän elinaikana ja sen jälkeen hänen perillisilleen seitsemänkymmenen vuoden ajan taiteilijan kuolemasta. Korvaus lasketaan prosenttiosuutena voittaneesta tarjouksesta. Prosenttiosuus riippuu myyntihinnan suuruudesta. Maksun laskentamalli käy ilmi voimassa olevasta hinnastosta. Jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat huutokauppakohteet on merkitty luetteloon d-kirjaimella. Kohteen jälleenmyyntikorvaukseen liittyvistä muutoksista tiedotetaan muutosluettelossa tai ilmoitetaan ennen huutokauppatoimitusta.

11. ETÄSOPIMUSLAKI
Ruotsin etäsopimuksista ja liiketilojen ulkopuolella tehtävistä sopimuksista annetun lain (lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59) 2 luvun 11 §:n 10 kohdan mukaan peruuttamisoikeutta ei ole, mikäli sopimus on tehty huutokaupassa, johon on mahdollista osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Siten peruuttamisoikeus ei koske vasarahuutokaupoista ostettuja esineitä.

12. REKLAMAATIO
12.1 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään (i) välittömästi Kohteen noudon yhteydessä, jos Ostaja (tai Ostajan edustaja) noutaa Kohteen jostain Bukowskisin noutopisteestä, (ii) välittömästi Kohteen vastaanottamisen yhteydessä, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Kohde toimitetaan Ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, tai(iii) yhden (1) työpäivän kuluessa Kohteen noutamisesta, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Kohde toimitetaan postikonttoriin tai muuhun kolmannen osapuolen noutopisteeseen.

12.2 Ellei reklamaation aikarajaa noudateta, Ostajalla ei ole oikeutta esittää mahdolliseen virheeseen perustuvia vaateita. Kaikki reklamaatiot tulee tehdä kirjallisina. Reklamaatio alkaa sinä päivänä, jona Bukowskis kirjallisesti vahvistaa vastaanottaneensa reklamaation. Reklamaatio on joka tapauksessa tehtävä kolmen (3) vuoden ja kahden (2) kuukauden kuluessa Kohteen vastaanottamisesta (jos Ostaja on kuluttaja).

12.3 Mikäli Bukowskis ei hyväksy reklamaatiota, Bukowskis säilyttää palautetun Kohteen sen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Ellei Ostaja nouda Kohdetta seitsemän (7) päivän kuluessa, Ostajalta veloitetaan säilytysmaksu ja/tai kuljetuksesta ja kolmannen osapuolen luona tapahtuneesta säilytyksestä aiheutuneet kustannukset kohdan 14 mukaisesti.

13. VASTUU VIRHEISTÄ
13.1 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Bukowskisin virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Kohteessa on virhe tai puute, josta Bukowskis vastaa, Bukowskisilla on oikeus (i) korjata virhe, (ii) antaa Ostajalle virhettä vastaava hinnanalennus (korvauksen on perustuttava Kohteen vasarahintaan eli Ostajan Kohteesta maksamaan todelliseen hintaan vähennettynä provisiolla, maksuilla ym.) tai (iii) purkaa kauppa.

13.2 Mikäli Myyjän omistus- tai hallintaoikeudesta Kohteeseen ilmenee epäselvyyttä, sekä Bukowskisilla että Ostajalla on oikeus purkaa kauppa.

13.3 Mikäli kauppa perutaan tai puretaan, Ostajalla on ainoastaan oikeus saada Bukowskisille maksettu kauppasumma takaisin Kohteen palauttamista vastaan.

13.4 Bukowskisin virhevastuu Kohteesta rajoittuu enimmillään Ostajan kaupan yhteydessä suorittaman summan eli vasarahinnan tai sovitun kiinteän hinnan sekä provision ja arvonlisäveron ja mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen. Bukowskis ei missään tapauksessa vastaa Ostajalle koituneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, esim. asiamieskustannuksista, ellei vahinko johdu Bukowskisin törkeästä huolimattomuudesta. Ostaja on velvollinen kohtuullisin ja normaalein toimin ennalta ehkäisemään, estämään ja rajoittamaan tappiota, menetyksiä ja vahinkoja.

14. NOUTO JA NOUTAMATTA JÄÄNEET ESINEET
14.1 Ostetut Kohteet tulee noutaa kahdeksan (8) työpäivän kuluessa huutokaupasta. Ennen kuin Kohde voidaan luovuttaa, sen tulee olla maksettu Bukowskisille kokonaisuudessaan ja maksusuorituksen pitää näkyä Bukowskisin pankkitilillä.

14.2 Kohteista, joita ei ole noudettu edellä mainitussa ajassa ja joita Bukowskis ei siten luovuta kolmannelle osapuolelle säilytettäväksi, veloitetaan säilytysmaksu voittaneen tarjouksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisesti. Huonekaluista ja muista tilaa vievistä esineistä veloitetaan kaksinkertainen säilytysmaksu. Säilytys tapahtuu Ostajan kustannuksella ja riskillä. Mikäli Kohdetta ei ole noudettu edellä mainitussa ajassa, Bukowskis ryhtyy huolehtimaan Kohteesta kohtuullisin toimin Ostajan laskuun. Bukowskisilla on tällöin oikeus luovuttaa Kohde kolmannen osapuolen varastoitavaksi, minkä jälkeen Bukowskisilla ei ole enää velvollisuutta huolehtia Kohteesta. Kaikki kuljetus- ja varastointikustannukset, joita Bukowskisille on aiheutunut Kohteen siirrosta kolmannen osapuolen säilytettäväksi, veloitetaan Ostajalta. Ostajan toivomuksesta Bukowskis voi järjestää Kohteen kuljetuksen Bukowskisin toimipisteisiin Göteborgissa, Malmössä ja Helsingissä. Kuljetusmaksu veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaikki Ostajan lukuun suoritettavat kuljetukset tapahtuvat Ostajan kustannuksella ja riskillä.

14.3 Ellei Ostaja nouda Kohdetta kolmen (3) kuukauden kuluessa noutopyynnöstä, Bukowskisilla on oikeus myydä Kohde elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain mukaisesti (Ruotsissa lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats, 1985:982, Suomessa 1988/688). Myyntihinnasta suoritetaan ensisijaisesti myynnistä aiheutuneet kustannukset, sisäiset säilytyskulut ja ulkoisen varastointi-/huolintayhtiön saatavat sekä sen jälkeen Bukowskisin erääntyneet saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäämä tilitetään Ostajalle. Heti, kun Kohde on noudettu Bukowskisilta, riski ja vastuu Kohteesta siirtyvät Ostajalle.

15. LOPPUHINTALUETTELO
Luettelo huutokaupan lopullisista hinnoista on nähtävillä Bukowskisin toimipisteessä sekä verkkosivustossa www.bukowskis.com.

16. KUVANTAMINEN
Bukowskilla on oikeus valokuvata tai muuten kuvantaa Kohteita painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Valokuvat ja muut kuvat ovat Bukowskin omaisuutta, ja niitä voidaan käyttää myyntitoimeksiantoon liittymättömiin tarkoituksiin.

17. VIENTILUPA
Ruotsin kulttuuriympäristölain (kulturmiljölag, 1988:950) mukaan tiettyjen vanhojen ruotsalaisten ja ulkomaisten kulttuuriesineiden maastavienti Ruotsista on luvanvaraista. Suomen kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (933/2016) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin on luvanvaraista. Lisäksi kulttuuriesineiden maastaviennistä Euroopan unionin ulkopuolelle säädetään kulttuuriesineiden viennistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009. Ostaja yksin vastaa tähän lainsäädäntöön liittyvien mahdollisesti tarvittavien lupien hankkimisesta ja kaikista tästä aiheutuvista ja tähän liittyvistä kustannuksista, eikä Bukowskisilla ole mitään vastuuta vientilupiin liittyvistä asioista. Luvat myöntää Suomessa Museovirasto ja Ruotsissa Riksantikvarieämbetet.

18. FORCE MAJEURE JA VASTUUNRAJOITUS
Jos Bukowskisin tai Bukowskisin alihankkijan näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy force majeure -tapahtuman vuoksi, Bukowskis vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista sillä edellytyksellä, että Bukowskis ilmoittaa tilanteesta Ostajalle kohtuullisessa ajassa. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Bukowskisista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita. Ostajalla on oikeus purkaa kauppasopimus, jos Bukowskis ei ole pystynyt täyttämään ehtojen mukaisia velvoitteitaan kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä kohdassa mainittujen force majeure -olosuhteiden vuoksi.

19. HENKILÖTIEDOT, RAHANPESU YM.
19.1. Bukowskis noudattaa Ruotsin EU:n tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä annettua lakia (lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2018:218), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Asiakas antaa Bukowskisille.

19.2 Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annettuja henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms.

19.3 Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla.

19.4 Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa muille yhtiöille sekä yrityksille konsernissa, johon Bukowskis kuuluu ja joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä.

19.5 Bukowskis noudattaa Ruotsin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimista annettua lakia (lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2017:630) kaikessa toiminnassaan. Tämä lainsäädäntö perustuu velvoittaviin EU-direktiiveihin. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Bukowskis saattaa joutua käsittelemään henkilöitä koskevia lisätietoja.

19.6 Asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisin rekisteröimistä henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus pyytää Asiakasta koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, on tehtävä asiasta kirjallinen pyyntö Bukowskisille. Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa www.bukowskis.com/privacy.

20. VOIMASSAOLO
Näitä ehtoja sovelletaan Asiakkaaseen heti tämän rekisteröidyttyä. Bukowskisilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja hinnaston mukaisia hintoja ja maksuja milloin tahansa. Bukowskisilla on myös oikeus muuttaa maksuja tilapäisesti markkinointikampanjoiden yhteydessä. Muutokset julkistetaan verkko-osoitteessa www.bukowskis.com/legal, ja ne tulevat voimaan välittömästi.

21. SIIRTO
Bukowskisilla on oikeus siirtää Bukowskisin ja Ostajan välinen sopimus sekä esimerkiksi kaikki siihen liittyvät oikeutensa ja/tai velvollisuutensa tai osa niistä kolmannelle osapuolelle. Jos sopimus siirretään, Bukowskis ilmoittaa luovutuksen vastaanottajan Ostajalle sähköpostiviestillä. Asiakas ei voi siirtää käyttöehtoja eikä siihen liittyviä oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

22. ERIKIELISET VERSIOT
Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

23. KULUTTAJANSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ
Mikäli Ostaja toimii kuluttajana, näiden ehtojen sijaan sovelletaan pakottavassa kuluttajalainsäädännössä, Ruotsin kuluttajakauppalaissa (konsumentköplagen, 2022:260), Suomessa kuluttajansuojalaki (38/78), säädettyjä ehtoja sikäli kuin pakottavaan lainsäädäntöön sisältyy ehtoja, jotka ovat Ostajan kannalta näitä ehtoja edullisempia.

24. VALITUKSET
Elleivät osapuolet pääse valitustilanteessa yhteisymmärrykseen, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi/sv ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Voit tehdä valituksen myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

25. RIITATAPAUKSET
Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Ruotsissa myyntiin vastaanotettuun esineeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Tukholman käräjäoikeudessa. Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Suomessa myyntiin vastaanotettuun esineeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Suomen lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Bukowskisilla on myös oikeus haastaa Ostaja oikeuteen tämän kotipaikassa.