Ei yhteyttä palvelimeen

VERKKOHUUTOKAUPAN MYYNTIEHDOT

Voimassa 21.2.2022 alkaen

1. TOIMEKSIANNON LUONNE JA LAAJUUS
1.1 Bukowski Auktioner AB (”Bukowskis”) sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppaamaan toimeksiantajan (”Myyjä”) lukuun tältä Ruotsissa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustossa toimivissa verkkohuutokaupoissa.

1.2 Bukowski Oy Ab sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppaamaan toimeksiantajan (”Myyjän”) lukuun tältä Suomessa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustossa toimivissa verkkohuutokaupoissa.

1.3 Myyjän on rekisteröidyttävä Bukowskisille ja annettava kaikki Bukowskisin rutiinien mukaiset tiedot, ennen kuin voi myydä kohteita Bukowskisin verkkohuutokaupoissa. Jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat, Myyjän on itse ilmoitettava muutoksista Bukowskisille. Bukowskis pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä tietoja tai poistaa tiedot rekisteristä syytä ilmoittamatta.

1.4 Bukowskis saattaa myös myydä kohteita sovittuun kiinteään hintaan.

1.5 ”Bukowskis” viittaa yritykseen Bukowski Oy Ab, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Suomessa myytäväksi vastaanotettua kohdetta, ja yritykseen Bukowski Auktioner AB, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Ruotsissa myytäväksi vastaanotettua kohdetta.

1.6 Ellei muuta ole sovittu, Bukowskisilla on oikeus myydä myytäväksi jätetyt kohteet Bukowskisin sopivaksi katsotulla huutokauppamuodolla (vasarahuutokauppa tai verkkohuutokauppa) ja sopivaksi katsomassaan toimipisteessä ja markkinoida kohteita muilla tavoilla kuin markkinapaikan kautta. Ellei muuta ole sovittu, Bukowskilla on vapaus myydä myytäväksi jätetty kohde Bukowskisin arvion mukaan parhaan tuloksen tuottavassa vasarahuutokaupassa tai Bukowskisin sopivaksi katsomana ajankohtana. Bukowskisilla on oikeus muuttaa huutokaupan ajankohtaa tai peruuttaa huutokauppa.

1.7 Vasarahuutokauppaan sovelletaan näiden ehtojen sijasta Bukowskisin vasarahuutokaupan myyntiehtoja.

1.8 Bukowskis veloittaa myyntiprovision ja muut maksut hinnaston mukaisesti.

1.9 Bukowskisin yhteystiedot Ruotsissa ovat Bukowski Auktioner AB, rek.nro 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00 ja Suomessa Bukowski Oy Ab, y-tunnus 0906523-0, Mastokatu 4-6, FI-00160 Helsinki, sähköposti: info.fi@bukowskis.com, puhelin: +358 9 668 9110.

2. KOHTEEN JÄTTÄMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
2.1 Myytäväksi jätetyt kohteet tutkitaan luetteloinnin yhteydessä. Vasta tällaisen tutkimisen jälkeen Bukowskis päättää kohteiden ottamisesta huutokauppamyyntiin.

2.2 Myyjä takaa, että hänellä on ehdoton omistusoikeus Bukowskisille myytäväksi jätettäviin kohteisiin, tai jos Myyjällä ei ole ehdotonta omistusoikeutta kohteeseen, hänen on ilmoitettava tästä ja mainittava kohteen omistaja sekä toimitettava kirjallinen todistus, joka todistaa hänen oikeutensa myydä kohde ja vastaanottaa sen myyntihinta.

2.3 Myyjä tai kohteen jättäjä on velvollinen ilmoittamaan Bukowskisille kohteen mahdollisista virheistä tai puutteista.

2.4 Bukowskis pidättää oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta syytä ilmoittamatta ja suorittamatta Myyjälle korvausta. Bukowskisilla on oikeus yksipuolisesti ja suorittamatta Myyjälle korvausta vetää kohde huutokaupasta myöhempänäkin ajankohtana, kun kohde on jo julkaistu, jos herää epäilyksiä kohteen aitoudesta, omistusoikeudesta tai jostain muusta Bukowskisin mielestä olennaisesta seikasta. Myös näissä tapauksissa pätee mitä jäljempänä kohdassa 8 on mainittu.

2.5 Bukowskis tiedottaa Myyjälle viipymättä, mikäli päättää olla ottamatta kohdetta huutokaupattavaksi.

3. SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU
3.1 Bukowskis pitää kohteet vakuutettuina niiden vastaanottamisesta lähtien esimerkiksi murto-, palo-, tai vesivahingon sekä varkauden varalta kunkin kohteen lähtöhintaa vastaavasta arvosta myyntimaksuilla vähennettynä tai vasarahintaa vastaavasta arvosta myyntimaksuilla vähennettynä. Jos lähtöhinta on määritelty hintavälillä, vakuutusarvon perusteena on hintavälin alempi hinta. Ellei lähtöhintaa ole määritetty tai jos kyse on arviointitoimeksiannosta, sovelletaan alustavaa hinta-arviota.

3.2 Bukowskisin tai Bukowskisin vastuulla olevan tahon kohteelle aiheuttama vahinko korvataan, mikäli Bukowskis tai sen vastuulla oleva taho on toiminut huolimattomasti. Bukowskis ei vastaa kohteelle näyttöjen tai käsittelyn aikana aiheutuneista vähäisistä vaurioista, esimerkiksi kehysten ja taulun lasin vaurioista, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten puuhun syntyneistä halkeamista, yms.

3.3 Bukowskisilla on oikeus korjata esineelle aiheutunut vahinko korvauksen maksamisen sijaan, mikäli Bukowskis katsoo sen aiheelliseksi.

3.4 Bukowskis ei ole velvollinen korvaamaan Myyjälle vahinkoa, jonka määrä ylittää edellä mainitun vakuutusarvon tai pohjahinnan myyntimaksuilla vähennettynä.

3.5 Jos Bukowskis maksaa Myyjälle korvauksen kohteesta, kohteen omistusoikeus siirtyy Bukowskisille ja Bukowskisilla on oikeus ottaa se haltuunsa.

3.6 Bukowskis veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaisen vakuutusmaksun.

4. KOHTEEN KUVAUS JA LÄHTÖHINTA
4.1 Ellei muuta ole sovittu, Bukowskis päättää kohteesta luetteloinnin ja markkinoinnin yhteydessä esitettävistä valokuvista ja kuvauksesta sekä tuotteelle määritettävästä lähtöhinnasta. Lähtöhinta asetetaan alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Lähtöhinta on vain arvio ja ostajille annettava viitteellinen tieto, ja kohteen lopullinen myyntihinta voi muodostua merkittävästi lähtöhintaa suuremmaksi tai pienemmäksi. Lähtöhinnalla ei tarkoiteta pohjahintaa (vähimmäishinta). Pohjahinnan määrittäminen: ks. kohta 6.

4.2 Bukowskisilla on oikeus muuttaa ja/tai täydentää kohdassa 4.1 mainittua kuvausta.

4.3 Myyjän vastuulla on selvittää, minkä kuvauksen mukaan kohde myydään, sekä huomauttaa Bukowskisille mahdollisista kuvauksessa olevista havaitsemistaan virheistä.

4.4 Bukowskis ei vastaa virheellisistä tai epätäydellisistä luettelointitiedoista sikäli kuin tiedot eivät ole olennaisia.

5. MYYNTIVALUUTTA
Ruotsissa myytäväksi vastaanotettujen kohteiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu Ruotsin kruunuina (SEK). Myös kaikkien kohteisiin liittyvien maksujen valuuttana on Ruotsin kruunu (SEK). Suomessa myytäväksi vastaanotettujen kohteiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu euroina (EUR). Myös kaikkien kohteisiin liittyvien maksujen valuuttana on euro (EUR).

6. POHJAHINTA JA VALVONTATOIMEKSIANTO
6.1 Valvontatoimeksiannolla tarkoitetaan Myyjän lukuun tehtävää valvontaa siitä, ettei kohdetta myydä alle sovitun pohjahinnan. Pohjahinta ei saa olla lähtöhintaa suurempi. Pohjahinta on vahvistettava sopimuksella tai sähköpostitse. Jos lähtöhinta on enintään 3 999 SEK / 399 EUR, pohjahinta saa olla enintään 2 000 SEK / 200 EUR. Jos lähtöhinta on vähintään 4 000 SEK / 400 EUR, pohjahinta saa olla enintään 80 % kohteen lähtöhinnasta.

6.2 Edellä mainittuja ehtoja ei sovelleta teemahuutokauppoihin. Pohjahinta voidaan tapauskohtaisesti sopia Bukowskisin ja Myyjän kesken erikseen.

7. MYYNTITOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN
7.1 Myyjällä on oikeus peruuttaa myyntitoimeksianto, ellei kohdetta ole vielä julkaistu.

7.2 Myyntitoimeksiannon peruuttamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

7.3 Ellei Myyjä ole noutanut kohdetta Bukowskisin ilmoittamaan määräaikaan mennessä, Bukowskisilla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukainen säilytysmaksu sekä ulkopuoliseen varastoon kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Varastointi tapahtuu Myyjän kustannuksella ja riskillä.

7.4 Kohtia 8.3 ja 8.5 sovelletaan Myyjän peruuttaessa myyntitoimeksiannon.

7.5 Bukowskisilla on oikeus pitää kohdetta hallussaan vakuutena, jos Bukowskisilla on saatavia Myyjältä.

7.6 Myyntitoimeksiannon peruutus on tehtävä kirjallisesti.

8. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET KOHTEET
8.1 Myyjän on noudettava myymättä jääneet kohteet viimeistään viiden (5) päivän kuluttua huutokaupan päättymisestä. Bukowskis voi Myyjän pyynnöstä huolehtia kohteen kotiinkuljetuksesta Myyjän kustannuksella.

8.2 Mikäli kohdetta ei noudeta tai kotiinkuljetusta ei pyydetä kohdan 8.1 mukaisessa ajassa eikä Myyjä samassa ajassa myöskään ilmoita Bukowskisille myyntimenettelyn keskeyttämisestä, Bukowskisilla on oikeus huutokaupata kohde uudelleen. Bukowskisilla on tällöin myös oikeus alentaa lähtö- ja pohjahintaa Bukowskisin oman harkinnan mukaan.

8.3 Ellei Bukowskis aio huutokaupata kohdetta uudelleen, tästä on ilmoitettava Myyjälle postitse tai sähköpostitse. Ellei Myyjä ole Bukowskisin lähetettyä tällaisen ilmoituksen noutanut kohdetta Bukowskisin ilmoittamaan määräaikaan mennessä, Bukowskisilla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukainen säilytysmaksu sekä ulkopuoliseen varastoon kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Varastointi tapahtuu Myyjän kustannuksella ja riskillä.
Bukowskilla on myös oikeus lahjoittaa myymättä jäänyt kohde hyväntekeväisyysjärjestölle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: (i) kukaan ei ole jättänyt tarjousta kohteesta, (ii) kohteen alkuperäinen lähtöhinta on ollut enintään 1 500 kruunua / 150 EUR, (iii) kohdetta ei ole noudettu tai pyydetty kotiinkuljetettavaksi edellä määrätyssä ajassa, ja (iv) Myyjä ei ole samassa ajassa ilmoittanut Bukowskisille tulevansa noutamaan kohteen.

8.4 Jos kohde on jäänyt myymättä, Bukowskisilla on kohteen noutamiseen asti oikeus myydä kohdetta uudelleen kiinteään hintaan ilman tarjouksentekoa sillä edellytyksellä, että jälkimyynti tapahtuu hintaan, jonka vähimmäismäärä vastaa kohdan 6 mukaisesti sovittua pohjahintaa.

8.5 Ellei kohdetta ole noudettu kolmen (3) kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun Myyjää on kehotettu hakemaan kohde, ja kehotuksessa on ilmoitettu, että kohde saatetaan myydä tietyn ajan kuluttua, Bukowskisilla on oikeus myydä kohde elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain mukaisesti (Ruotsissa 1985:982 ja Suomessa 688/1988). Tässä tapauksessa Bukowskis päättää hyväksyttävän hinnan. Bukowskisilla on oikeus pidättää tällaisen myynnin myyntisummasta korvaus säilytys- ja kuljetuskustannusten kattamiseksi. Vähennysten jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään Myyjälle. Ellei Bukowskis onnistu myymään kohdetta eikä kohdetta alkuperäinen lähtöhinta ole suurempi kuin 1 500 kruunua / 150 EUR, Bukowskisilla on oikeus lahjoittaa kohde hyväntekeväisyysjärjestölle kohdan 8.3 mukaisesti.

9. PERUUTTAMISOIKEUS
Bukowskisin kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan Ruotsin etämyynnistä ja liiketilojen ulkopuolella tehdyistä sopimuksista annettua lakia (2005:59) tai Suomen kuluttajansuojalakia (38/1978). Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Bukowskis pidättää oikeuden julkaista kohde uudelleen huutokaupattavaksi kohdissa 6 ja 8 esitettyjen ehtojen mukaisesti ilmoittamatta Myyjälle ennakkoon. Bukowskisilla ei tällaisessa tilanteessa ole mitään taloudellista vastuuta Myyjää kohtaan uudelleen myytävän kohteen loppuhinnan muutosten osalta. Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Bukowskis pidättää samalla oikeuden vaatia mahdollisesti saamatta jäänyttä korvausta Myyjältä.

10. TILITYS/MAKSU
10.1 Alustava tilityskirje lähetetään sähköpostitse heti huutokaupan päätyttyä. Ellei Myyjä ole ilmoittanut voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, Myyjällä on velvollisuus ottaa yhteyttä Bukowskisiin lopullisen selvityksen saamiseksi.

10.2 Vasarahintoihin liittyvät tiedot julkaistaan verkkosivustossa www.bukowskis.com.

10.3 Bukowskis suorittaa maksun kolmekymmentäviisi (35) kalenteripäivää verkkohuutokaupan jälkeen sillä edellytyksellä, että ostaja on maksanut hinnan täysimääräisenä eikä mitään reklamaatiota tai kaupan perumista ole tehty eikä lakisääteistä peruuttamisoikeutta ole käytetty. Kuluttajankaupassa ostajalla on lakisääteinen neljäntoista (14) kalenteripäivän peruuttamisaika, joka alkaa ostajan saatua kohteen haltuunsa (peruuttamisaika). Jos ostajan peruuttamisaika ei ole umpeutunut säännönmukaisella maksuhetkellä, maksua Myyjälle lykätään viidenteen (5.) pankkipäivään peruuttamisajan umpeutumisesta sillä edellytyksellä, että ostaja ei ole peruuttamisajan kuluessa ilmoittanut Bukowskisille haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos ostaja on ilmoittanut tästä Bukowskisille mutta ei palauta kohdetta lakisääteisessä ajassa (palauttamisaika), Bukowskisilla on oikeus vaatia ostajalta kaupan täytäntöönpanoa. Tällaisessa tapauksessa maksun suoritusta Myyjälle lykätään viidenteen (5.) pankkipäivään palauttamisajan päättymisestä (ts. enintään kaksikymmentäkahdeksan (28) kalenteripäivää lisättynä viidellä (5) pankkipäivällä siitä ajankohdasta, kun ostajan katsotaan saaneen kohteen haltuunsa).

10.4 Bukowskis säilyttää ostajalta saadut maksut asiakasvaratilillä Ruotsin tilitettävistä varoista annetun lain (lagen om redovisningsmedel) mukaisesti.

10.5 Maksut suoritetaan ainoastaan EU:n sisäisille pankkitileille tai muille Bukowskisin hyväksymille tileille. Myyjä vastaa tilitietojen oikeellisuudesta. Bukowskisilla on oikeus evätä kolmannen osapuolen maksu, eli maksu muulta kuin ostajalta. Mikäli Myyjällä on erääntynyttä velkaa Bukowskisille, Bukowskisilla on oikeus kuitata maksu tällaisen velan suoritukseksi.

10.6 Bukowskisilla ei ole velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin ostajaa kohtaan, eikä se vastaa Myyjälle siitä, että ostaja panee kaupan täytäntöön. Tämä koskee myös Myyjälle maksun viivästymisestä tai suorittamatta jäämisestä aiheutunutta vahinkoa. Bukowskis ei siten nosta mahdollista vahingonkorvauskannetta maksuvelvollisuutensa täyttämättä jättänyttä ostajaa kohtaan sopimatta asiasta erikseen Myyjän kanssa.

11. VASTUU VIRHEISTÄ
11.1 Myyjää muistutetaan siitä, että kohteet myydään Bukowskisin ostajiin soveltamien yleisten ehtojen mukaisesti. Myyjää muistutetaan myös siitä, että ostaja voi vedota myydyn kohteen virheeseen tai puutteeseen Bukowskisin ostajiin soveltamien yleisten ehtojen ja/tai pakottavan kuluttajalainsäädännön mukaisesti.

11.2 Jos Bukowskis joutuu vastaamaan virheistä kohteen ostajaa kohtaan, Bukowskisilla on oikeus suorittaa korvaus ostajalle ja vaatia Myyjältä korvaus, joka vastaa Bukowskisin toteuttaman virhekorjauksen arvoa tai ostajalle maksettuja korvauksia.

11.3 Myyjä vastaa kohteen aitoudesta. Mikäli kohde esimerkiksi osoittautuu Bukowskisin arvion mukaan väärennökseksi tai liittyy rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen, Bukowskisilla on oikeus maksaa hinta takaisin ostajalle ja vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä.

11.4 Jos ostaja haluaa perua kaupan, Bukowskisilla on oikeus päättää, hyväksytäänkö peruminen. Jos kauppa perutaan, Bukowskisilla on oikeus, muttei velvollisuutta, myydä kohde uudelleen kohdan 8 mukaisesti.

11.5 Bukowskisilla on yksipuolinen oikeus keskeyttää huutokauppa sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisen vian tai muun sellaisen tilanteen vuoksi, jonka Bukowskis katsoo tätä edellyttävän, riippumatta siitä, johtuuko tilanne Bukowskisista vai ei.

11.6 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Bukowskis ei missään tapauksessa vastaa Myyjälle mahdollisesti koituvista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Bukowskisin törkeästä huolimattomuudesta. Myyjällä on velvollisuus toteuttaa kohtuulliset toimet tappioiden tai vahinkojen ehkäisemiseksi, estämiseksi tai rajoittamiseksi.

12. SIIRTO
Bukowski Auktioner AB:lla on oikeus siirtää Myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Bukowski Oy Ab:lle. Myyjälle on ilmoitettava, mikäli siirto tapahtuu.

13. FORCE MAJEURE JA VASTUUNRAJOITUS
Jos Bukowskisin tai Bukowskisin alihankkijan näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy esimerkiksi huutokauppamyynnin peruuntuessa tai maksun viivästyessä force majeure -tapahtuman vuoksi, Bukowskis vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista sillä edellytyksellä, että Bukowskis ilmoittaa tilanteesta kohtuullisessa ajassa Myyjälle. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Bukowskisista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita.

14. HENKILÖTIEDOT, RAHANPESU YM.
14.1. Bukowskis noudattaa Ruotsin EU:n tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä annettua lakia (lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2018:218), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek.nro 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Myyjä antaa Bukowskisille.

14.2 Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annettuja henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms.

14.3 Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla.

14.4 Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa muille yhtiöille sekä yrityksille konsernissa, johon Bukowskis kuuluu ja joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä.

14.5 Bukowskis noudattaa Ruotsin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimista annettua lakia (lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2017:630) kaikessa toiminnassaan. Tämä lainsäädäntö perustuu velvoittaviin EU-direktiiveihin. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Bukowskis saattaa joutua käsittelemään henkilöitä koskevia lisätietoja.

14.6 Myyjällä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisilla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Myyjällä on oikeus pyytää Myyjää koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, on tehtävä asiasta kirjallinen pyyntö Bukowskisille. Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.bukowskis.com/sv/privacy.

15. ERIKIELISET VERSIOT
Nämä yleiset myyntiehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

16. VALITUKSET
Elleivät osapuolet pääse valitustilanteessa yhteisymmärrykseen, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Voit tehdä valituksen myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

17. RIITATAPAUKSET
Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Ruotsissa myyntiin vastaanotettuun kohteeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Tukholman käräjäoikeudessa. Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Suomessa myyntiin vastaanotettuun kohteeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Suomen lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Bukowskisilla on myös oikeus haastaa Myyjä oikeuteen tämän kotipaikassa.